info.dekameleon@sioz.nl +31 20 217 07 20

Wereldburgerschap

Op onze school staat wereldburgerschap centraal en dat komt tot uiting in het hele wezen van de school. We willen uw kind niet alleen kennis bijbrengen, maar ook sociale vaardigheden om het voor te bereiden op zijn verdere schoolloopbaan en plaats in de maatschappij. Het uiteindelijke doel is dat uw kind zich thuis voelt in de samenleving en zijn steentje hieraan bijdraagt. Respect voor iedereen, ondanks culturele achtergrond, religie, geslacht, et cetera, staat hierin centraal.

Uitgangspunt hierbij zijn de mondiale waarden en normen zoals die zijn weergegeven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en die van het Kind. In de schoolcultuur komt dat tot uiting in de wijze waarop we werken aan de volgende waarden en normen:

  • Wederzijds respect: elkaar respectvol en accepterend behandelen (leerkrachten en leerlingen). Dit thema breiden we uit met vragen als: hoe kunnen we opkomen voor mensenrechten, voor de rechten van de vrouw of van het kind, als we al geen respect voor elkaar kunnen opbrengen?
  • Zorgvuldigheid en geduld: voorzichtig en respectvol met elkaars gevoelens, ideeën of bezittingen omgaan, maar ook met maatschappelijke thema’s als energie, water, milieu en leermiddelen.
  • Rechtvaardigheid: iedereen heeft recht op goede ontwikkelingsmogelijkheden ongeacht geslacht of culturele achtergrond. Eerst wordt gekeken naar de eigen school of klassensituatie, maar vervolgens plaatsen we dit thema ook in mondiaal perspectief.
  • Verantwoordelijkheid: leerlingen (en leerkrachten) zijn verantwoordelijk voor de consequenties van hun eigen handelen, zowel ten opzichte van de medemens als ten opzichte van zaken in mondiaal perspectief, zoals het milieu.
  • Solidariteit: leerlingen (en leerkrachten) werken samen en dragen samen verantwoording voor de groep. Zij springen in als leerlingen dreigen af te haken, komen voor elkaar op als men in moeilijkheden zit, zetten gezamenlijk de schouders onder een waardevolle actie. Solidariteit betekent ook betrokkenheid bij misstanden in de wereld en de behoefte om daar iets, binnen het eigen vermogen, aan te doen.
  • Moed: leerlingen (en leerkrachten) maken eigen keuzes en moeten een eigen mening kunnen hebben en deze ook durven uiten, los van wat men in het algemeen vindt.