info.dekameleon@sioz.nl +31 20 217 07 20

Visie en Missie

Visie
Op basisschool De Kameleon streven we naar een kwalitatief hoogwaardig aanbod voor kinderen en hun ouders dat zich richt op de ontwikkeling van hoofd, hart en handen. De kinderen staan in het midden van een gepassioneerd team van beroepskrachten, een positieve pedagogische leeromgeving en een professionele organisatie. Er wordt rekening gehouden met zowel verschillen als overeenkomsten tussen kinderen. Ieder kind is uniek en dient de mogelijkheid te krijgen zijn/haar talenten optimaal te ontwikkelen.

Op basisschool Kameleon streven wij naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs en hoogwaardige opvang door:

 • Het opdoen van gedegen kennis, vaardigheden en competenties door kinderen te bevorderen;
 • Aandacht te schenken aan de cognitieve, sociale, emotionele, morele en creatieve ontwikkeling van kinderen;
 • Bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige, (zelf)reflecterende en verantwoordelijke wereldburgers.

Het aanbod op basisschool Kameleon bouwen we voort op de voorkennis van kinderen en is gericht op het tot bloei brengen van kinderen in een positieve pedagogische leeromgeving door:

 • Het bieden van een veilige, zorgzame, sfeervolle en uitdagende leer- en speelomgeving waarin kinderen zich geborgen en thuis voelen;
 • Het bevorderen en naleven van democratische normen en waarden: kinderen accepteren het bestaan van verschillende leefwijzen en opvattingen en behandelen elkaar met respect;
 • Het bieden van een uitnodigende schoolcultuur en -klimaat dat positieve kind-beroepskrachtinteracties bevordert;
 • Het bieden van ruimte voor spelend leren waarin kinderen op eigen initiatief de wereld kunnen verkennen en hun creativiteit in kunnen zetten;
 • Het bieden van orde en structuur dat kinderen in staat stelt beter te presteren en zich te socialiseren in harmonie met de omgeving.

Basisschool Kameleon staat open voor ontwikkelingen in de samenleving en zet beschikbare middelen op een verantwoorde, efficiënte en doelmatige wijze in. De Kindercampus Amsterdam-Noord wil dienstbaar zijn aan de mensheid door het bieden van een integraal aanbod van onderwijs, opvang en naschoolse activiteiten aan kinderen. We willen dit doen door:

 • Het uitdragen van kernwaarden zoals altruïsme, vrijwilligheid en zelfontplooiing van kinderen, medewerkers, ouders en management;
 • Toegewijde en professionele beroepskrachten, die als rolmodel fungeren voor wereldburgers, waarmee kinderen zich kunnen identificeren, die hun kinderen kennen en een pedagogisch sensitieve houding hebben;
 • De manier van lesgeven en begeleiden door beroepskrachten: zij inspireren vanuit hun vakinhoudelijke kennis en bekwaamheid;
 • Het stimuleren van een open, lerende en reflecterende houding van beroepskrachten die kinderen persoonlijk begeleiden en coachen;
 • De betrokkenheid en participatie van ouders te bevorderen, omdat onderwijs en opvoeding op de Kindercampus en in het gezin in elkaars verlengde liggen.

Missie
De missie van De Kameleon en Impuls in het Kindercampus concept is het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, ontwikkelingsmogelijkheden en opvang die kinderen:

 • voorbereidt op een leven lang leren en een vervolgopleiding;
 • de mogelijkheid biedt al hun persoonlijke potenties optimaal te ontwikkelen;
 • opvoedt tot wereldburgers.
 • een verantwoorde, uitdagende voor –en naschoolse opvang biedt met activiteiten die hen aanspreekt op hun talenten.

Visie op samenwerken
Kameleon en Impuls zijn van mening dat een duurzaam samenwerkingsverband om bovenstaande missie op de Kindercampus in Amsterdam-Noord te bereiken alleen slaagt indien wordt gewerkt vanuit de volgende uitgangspunten:

 • Gelijkwaardigheid van beide samenwerkingspartners. Beide brengen hun eigen expertise in;
 • Aansturing van de Kindercampus door één directeur die één team van medewerkers aanstuurt;
 • Een doorgaande ontwikkelingslijn voor alle kinderen van nul tot twaalf jaar doordat kinderopvang (voorschools en naschools), voorschoolse voorziening en basisschool onder één dak plaatsvinden;
 • Een sterke ouderbetrokkenheid: doordat kinderen al vanaf zeer jonge leeftijd komen, kan makkelijker een vertrouwensband met de ouders worden opgebouwd;
 • De juiste aandacht voor elk kind en een aangepast leeraanbod waarin veel ruimte is voor talentontwikkeling en excellentie;
 • Eén gezamenlijke visie op wat nodig is voor de ontwikkeling van kinderen;
 • Eén pedagogisch klimaat waarin een positieve benadering van de kinderen centraal staat;
 • Eén didactische aanpak gebaseerd op coöperatief leren.