info.dekameleon@sioz.nl +31 20 217 07 20

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid thuis heeft een bewezen effect op de leerresultaten. Basisschool De Kameleon wil daarom graag met u partners zijn in de opvoeding en leerontwikkeling van uw kind. Daarom betrekken we u bij ons onderwijs en organiseren we bijeenkomsten om u voor te lichten over succesvolle pedagogische en onderwijskundige strategieën in een huiselijke context. Zo kunnen we ervaringen uitwisselen en samenwerken aan de succesvolle ontwikkeling van uw kind.

Bij de aanname van uw kind bespreken we de wederzijdse verwachtingen met u en na akkoord van beide partijen tekenen we de samenwerkingsovereenkomst tussen u en de school.

Om ouderparticipatie te stimuleren organiseren we diverse ouderbijeenkomsten. Daarnaast kunt u op school helpen met verschillende activiteiten, zoals schoolreisjes, feestvieringen, projecten, et cetera. Tevens zal er zo snel mogelijk op onze school een medezeggenschapsraad (MR) en ouderraad (OR) gevormd worden.

Communicatie
We stellen ouders regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de school via maandelijkse nieuwsbrieven en de schoolkrant die tweemaal per jaar verschijnt. Wanneer het individuele leerlingen betreft, nemen we persoonlijk contact op met de ouders. Daarnaast verwachten wij van ouders dat zij contact met de school zoeken als er zaken zijn die de voortgang van het onderwijsleerproces van hun kind beïnvloeden.

Educatief Partnerschap

Ouderbetrokkenheid thuis heeft een bewezen effect op de leerresultaten. Het effect is zelfs sterker dan het effect van het onderwijs! Basisschool De Kameleon vindt daarom dat ouders de belangrijke opdracht hebben bij te dragen aan de leerresultaten van hun kind. Zij hebben als mededocenten een onderwijskundige opdracht, waarbij wordt samengewerkt met de school. Dat noemen wij educatief partnerschap. De school organiseert daarvoor bijeenkomsten om ouders voor te lichten over succesvolle pedagogische en onderwijskundige strategieën in een huiselijke context, zodat ouders deze rol nog beter op zich kunnen nemen.

Bij aanname van leerlingen is de rol van de ouders een onderwerp van gesprek tussen de school en de ouders. Door de ouders en school wordt na wederzijds akkoord de samenwerkingsovereenkomst tussen school en ouders ondertekend. In deze overeenkomst zijn de wederzijdse verwachtingen en verplichtingen opgenomen. Deze samenwerkingsovereenkomst komt tijdens de schoolperiode van de leerling op onze school in ieder geval ter sprake bij het huisbezoek en bij de klassenavonden voor ouders.

Er worden ouderbijeenkomsten gehouden om zo de ouders bij de school te betrekken. Ook kunnen ouders op school helpen met verschillende activiteiten, zoals schoolreisjes, feestvieringen, projecten, etc.

De school is verantwoordelijk voor het onderwijskundige aspect en tracht dit te verwezenlijken in een goed pedagogisch klimaat. Wij verwachten van ouders dat zij contact met ons zoeken wanneer er zaken zijn die de voortgang van het onderwijsleerproces beïnvloeden.

1

Oudercontactfunctionaris

Op twee dagen hebben we een oudercontactfunctionaris op de school.

De oudercontactfunctionaris vormt een brug tussen de school en de ouders. Zij organiseert workshops, trainingen en cursussen die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en staat de ouders bij als zij een probleem hebben m.b.t. communicatie en opvoeding.

2

Ouderontbijten

Om de onderlinge band te verstevigen en ouders meer met elkaar in contact te laten komen organiseren wij voor elke groep gedurende het schooljaar een ouderontbijt. De ouders worden middels Social Schools uitgenodigd.

3

Themaouderavonden

Er worden jaarlijks themaouderavonden georganiseerd voor alle groepen. De ouders ontvangen van tevoren een brief met de uitnodiging. Hierin staat ook het onderwerp, waarover de thema-avond gaat, beschreven. Te denken valt aan onderwerpen die in het belang staan bij de ontwikkeling van het kind.

4

Ouderbijdrage

Informatie over de ouderbijdrage kunt u in het veranderlijk deel van de schoolgids vinden.

(zie bijlage)

5

Continurooster

Een continurooster is een schoolrooster waar leerlingen tussen de middag niet meer naar huis gaan, maar op school blijven. De pauze die de leerlingen krijgen is korter dan het traditionele schoolrooster waar kinderen tussen de middag naar huis gaan om een boterham te eten.

Tijdens de lunchpauze is er zowel in de klas als tijdens het buitenspelen toezicht.

Toezicht op het eten van de kinderen wordt gedaan door de leerkracht van de eigen klas. Toezicht op het spelen wordt dan bijvoorbeeld gedaan in wisseldienst door leerkrachten of door ingehuurd personeel. Vanwege de groei van de aantal leerlingen hebben wij de pauzetijden in drie tijden verdeeld. Zo hebben de kinderen meer ruimte om te spelen.

De school- en pauzetijden kunt in de bijlage vinden.

6

Communicatie

We communiceren onder andere via de volgende kanalen met de ouders:

Social Schools

Wij vinden ouderbetrokkenheid heel belangrijk en maken gebruik van de applicatie van Social Schools om onze ouders op de hoogte te houden over het wel en wee van hun kind (eren) in de groep. De ouder is lid van de groep van haar/ zijn kind (eren) en de algemene-schoolgroep.

De directie en leerkrachten sturen afwisselend informatie: foto’s en filmpjes van situaties in de klas, geschreven tekstberichten, uitnodigingen voor evenementen, links naar handige websites.