info.dekameleon@sioz.nl +31 20 217 07 20

Leerlingenzorg

De ontwikkeling

De ontwikkeling van leerlingen en de onderwijsresultaten staan centraal. Uw kind kan het beste tot zijn recht komen in een omgeving waarin het zich gekend en erkend weet; waar er onder leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten wederzijds vertrouwen is om samen resultaten te bereiken. Leerlingen die op een belangrijk onderdeel uitvallen, slecht in hun vel zitten, of ziek thuis zijn, krijgen individuele aandacht en indien gewenst een individueel programma.

Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren. De resultaten die leerlingen behalen kunnen dan ook heel divers zijn. We vinden het belangrijk om op deze verschillen zo goed mogelijk in te spelen. Dit start reeds bij de aanbieding van de leerstof. De instructie is effectief en gedifferentieerd en de verwerking is gebaseerd op de capaciteiten van de leerling. Daar waar nodig bieden we extra hulp/instructie aan en/of passen de leerstof aan. Deze eerste hulplijn in preventieve zin ligt op klassenniveau. Alle georganiseerde hulp is steeds gericht op versterking van dit klassenniveau. De school kent daarom geen remediale hulpverlening buiten klassenverband. Het gaat om het bieden van hulp in de klas.

We volgen alle leerlingen zorgvuldig met het leerlingvolgsysteem. Bij de groepsbesprekingen trekken we aan de hand van toetsresultaten en de ervaringen in klassenverband conclusies op drie niveaus: de individuele leerling, de groep en de doorgaande lijn binnen de school. Opvallende leerlingen komen in aanmerking voor hulpverlening. Ook leerlingen die boven gemiddeld of zeer hoog scoren (hoogbegaafden) worden besproken en krijgen indien nodig extra verdieping en verrijking aangeboden. Tijdens de besprekingen wegen we af of nadere diagnose wenselijk is en/of leggen we actiepunten vast.

Wanneer we de zorg niet meer alleen vorm en inhoud kunnen geven, regelen wij, uiteraard in overleg en met toestemming van de ouders, hulp van buitenaf.